Teaching

CHEM 3211 (Analytical Chemistry) 
CHEM 6271 (Analytical Chemistry I)
CHEM 6281 (Mass Spectrometry)    
CHEM 1310 (General Chemistry)     
CHEM 2211 (Quantitative Analysis)